rijles met ADHD of autorijden, Mag dat?

Rijles met ADHD is in de regio Den Haag mogelijk bij Born2drive Rijopleidingen. Met ADHD kun je namelijk gewoon je rijbewijs halen en autorijden, zolang je rij geschikt beoordeeld bent door het CBR. Deze beoordeling maakt het CBR vóórdat je je rijbewijs haalt, op basis van een keuring bij een specialist en een rijtest. Afhankelijk van het rijbewijs dat je krijgt, hoef je daarna misschien geen medische keuring meer te ondergaan, of pas weer na 3 of 5 jaar.

ADHD rijles
WAT IS ADHD?

ADHD staat voor ‘attention deficit hyperactivity disorder’, oftewel: aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis. Er zijn verschillende vormen van ADHD, waardoor niet alle personen met ADHD dezelfde kenmerken of klachten hebben. Grofweg hebben personen met ADHD afhankelijk van het type in meer of minder mate last van: aandacht stoornissen en concentratieproblemen en/of hyperactiviteit,
impulsief gedrag en aandachts- u0026 concentratieproblemen

Door de aandachts- en concentratieproblemen is het voor iemand met ADHD moeilijker om de (volledige) aandacht bij de omgeving te houden of bij meer dan één ding tegelijk. Activiteiten waarbij op veel dingen gelet moet worden, zijn hierdoor lastig voor iemand met ADHD. Daarnaast zijn personen met ADHD bij het uitvoeren van taken ook nog sneller afgeleid door een gebrek aan concentratie. Rijles met ADHD is daarom lastig, maar niet onmogelijk.

Hyperactiviteit

Een ander kenmerk van ADHD is hyperactiviteit. Door hyperactiviteit kunnen personen met ADHD last hebben van lichamelijke en of innerlijke onrust. Dat uit zich in de praktijk door overmatige beweeglijkheid, rusteloosheid, ‘druk gedrag’ of snel opgewonden en of gefrustreerd raken. Deze klachten kunnen ook nog verergeren in stressvolle situaties en of in drukke omgevingen.

Impulsiviteit

Impulsief handelen is ook een kenmerk van ADHD. Impulsiviteit laat zich het gemakkelijkst uitleggen door gedrag waarbij een persoon iets doet, voordat hij of zij nadenkt over de gevolgen. Een impulsieve handeling is bijvoorbeeld beginnen aan een taak, zonder eerst na te denken over de aanpak of te weten, wat er precies van je verwacht wordt. De ‘remfunctie’ die normaliter het gedrag regelt, is bij iemand die aan ADHD lijdt minder sterk aanwezig. Hierdoor kunnen personen met ADHD ook wat ongeduldiger zijn. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

HET EFFECT VAN ADHD OP HET AUTORIJDEN

In het verkeer is het natuurlijk belangrijk continue op te letten, geconcentreerd te zijn en de volledige aandacht op de weg en andere weggebruikers te hebben. Door de aandachts- en concentratieproblemen is dat voor personen met ADHD lastiger. Bovendien kan de impulsiviteit het veilig rijden op een negatieve manier beïnvloeden, omdat de benodigde innerlijke controle ontbreekt. Dat kan ervoor zorgen, dat er verkeerde beslissingen worden genomen op cruciale momenten, Dit kan weer leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Gelukkig zijn deze symptomen met verschillende medicijnen te onderdrukken.

WANNEER ADHD OP LATERE LEEFTIJD WORDT GECONSTATEERD

Vaak wordt ADHD in de kindertijd al geconstateerd. Daardoor wordt hiermee rekening gehouden, als je jouw rijbewijs haalt. Toch kan het ook voorkomen, dat bij je op volwassen leeftijd wordt vastgesteld, dat je ADHD hebt. Als je je rijbewijs al hebt en autorijdt, moet je dat dan melden bij het CBR? 

Wat zegt het CBR over ADHD

De website van het CBR vermeldt niet, dat er een meldingsplicht is. Wel staat er het volgende hierover: “Vanwege ziekte of een ongeval kan bij een rijbewijsbezitter de gezondheidssituatie veranderen. Dit kan van invloed zijn op de rijgeschiktheid, wanneer het om een aandoening en/of (functie)beperking gaat zoals beschreven in de ministeriële ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’. Door het aanvragen van een Verklaring van geschiktheid kan het CBR de rijgeschiktheid opnieuw beoordelen. Als je twijfelt over je rijgeschiktheid, kun je dit laten beoordelen door het CBR. Dit kan ook prettig zijn voor je eigen gemoedsrust. Vul daarom een Eigen Verklaring in en stuur deze op naar het CBR. Je kunt natuurlijk ook eerst met je arts bespreken of het laten beoordelen wel verstandig is.

Rijles met ADHD EN HET RIJBEWIJS BEHALEN – de eigen verklaring

Voordat je jouw rijbewijs kunt halen, dien je een Eigen Verklaring in te vullen en in te leveren bij het CBR. Als je ADHD hebt, moet je dit wel verplicht aangeven bij vraag 3 van de Eigen Verklaring. Hier wordt je gevraagd, of je onder behandeling bent of bent geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte of een ziekte het zenuwstelsel. Deze vraag dien je dus met ‘ja’ te beantwoorden.

Afspraak maken met een specialist

Na het invullen van de Eigen Verklaring moet je een afspraak maken met een specialist voor een rijbewijskeuring. Door middel van deze keuring stelt de specialist vast of je voldoende in staat bent om veilig en zelfstandig een voertuig te besturen. Let erop, dat je de keuring moet laten doen door een specialist die door het CBR is aangewezen. En vergeet daarbij niet om je eigen Verklaring mee te nemen.

 

Beoordeling door het CBR

WAT IS DE RIJTEST?

Aandacht erbij houden

Er wordt gekeken of je goed geconcentreerd blijft gedurende de rijtest.

Gerichte aandacht

Er wordt gekeken of je belangrijke en minder belangrijke zaken van elkaar kunt scheiden.

Verdeelde aandacht

Er wordt gekeken of je aandacht kunt verdelen tussen bediening en besturing van een voertuig en het verkeer om je heen.

Besluitvorming

Er wordt gekeken of je weloverwogen beslissingen kunt nemen, zonder dat je ander verkeer onnodig hindert of in gevaar brengt. Je moet eerst een aantal rijlessen hebben gevolgd, voordat je de rijtest kunt doen. Het CBR adviseert de rijtest pas te nemen na zo’n 20 á 25 rijlessen.

HET RIJDEN MET ADHD OF ADD

Hoe bepaalt het CBR of ik veilig kan rijden?

Als je een Gezondheidsverklaring invult, geeft je hierop aan dat je ADHD of ADD hebt. Het CBR onderzoekt daarna of je kunt rijden met jouw ADHD of ADD. Zij verwijzen je daarna altijd naar een onafhankelijk psychiater. En je doet meestal een rijtest, maar dat hoeft niet altijd. Je krijgt hier vanzelf bericht over.

Wat heeft het CBR nodig om te beoordelen of ik met ADHD en ADD veilig kan rijden?

Om te beoordelen of je geschikt bent om te rijden met ADHD en of ADD, heeft het CBR een aantal verschillende dingen nodig: een Gezondheidsverklaring, een rapport van een psychiater en het resultaat van die eventuele rijtest.

De Gezondheidsverklaring vult je zelf in. Doe dit online via mijn.cbr.nl  , dat gaat het snelst.

Daarna krijgt je de verwijzing naar een onafhankelijk psychiater. Wilt je liever naar een andere specialist, dat mag ook dan kun je meestal een afspraak maken bij een andere onafhankelijke specialist. Doe je voor het eerst rijexamen en heb je ADHD, dan hoeft je niet te wachten op de verwijzing en kunt je direct een afspraak maken met een specialist. Heb je ADD of wilt je met ADHD het rijbewijs verlengen? Neem dan vooraf eerst telefonisch contact op met het CBR om dit te bespreken, dan sturen zij je een nieuwe verwijzing.

Print alle berichten en neem dit en je identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

De psychiater onderzoekt je en schrijft het rapport voor het CBR. In het rapport geeft de psychiater advies aan het CBR over jouw rijgeschiktheid. Dit advies is nog geen beslissing. Je mag het rapport altijd lezen. Maak of vraag een kopie hiervan voor je eigen administratie. Een arts van het CBR beoordeelt met deze informatie of je geschikt bent om te rijden. Als dit zo is, doe je altijd een rijtest als je voor het eerst uw rijbewijs gaat halen. Als de rijtest goed gaat, dan beoordeelt het CBR of je rij geschikt bent. Uw rijschool mag dan uw examen aanvragen. Heb je al een rijbewijs dan hoef je meestal geen rijtest te doen.

Waarom moet ik naar een psychiater?

Mensen met ADHD of ADD hebben in meer of mindere mate last van aandachts- en concentratieproblemen of impulsiviteit. Hierdoor kan autorijden lastiger zijn. Daarom onderzoekt een psychiater, wat de risico’s zijn van jouw ADHD of ADD in het verkeer.

Hoe gaat het onderzoek bij de psychiater?

De psychiater stelt je een aantal algemene vragen. De psychiater kan je daarnaast vragen naar het medicijngebruik en of je therapie volgt om de symptomen te verminderen. Ook mag de psychiater vragen naar uw alcohol- en drugsgebruik. En of je nog andere aandoeningen hebt, zoals een angststoornis of een depressie. Na dit onderzoek schrijft de psychiater een rapport en geeft advies aan het CBR over uw rijgeschiktheid.

Mag mijn eigen psychiater het onderzoek ook doen?

Voor het onderzoek moet je naar een onafhankelijke psychiater ‘Die de de rijbewijs eisen goed kent. Uw eigen psychiater mag dus geen advies geven aan het CBR.

Hoe lang duurt een onderzoek bij de psychiater?

Het onderzoek is maatwerk en voor iedereen anders. Het standaard onderzoek duurt 15 minuten en het duurt ook 15 minuten het schrijven van het rapport. Soms heeft de psychiater meer tijd nodig voor de keuring of voor het schrijven van het rapport.

Rijbewijskeuring voor ADHD, ADD of autisme spectromstoornissen?

Heb je op het vragenformulier van het CBR vraag nummer drie van de eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? Maar je hebt nog niet eerder een rijbewijskeuring ondergaan?

Dan kun je voor je praktijkexamen auto of motor beter direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Dit versnelt het keuringsproces.

Wat moet je dan doen?

Vul jouw eigen verklaring volledig in. Je kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk met je Digid inloggen op en je eigen verklaring kopen en invullen. Zet daarna in het vak met “opmerkingen”: “Ik heb zelf al een afspraak gemaakt met een specialist.” Maak de afspraak zelf met je specialist in Zuid Holland uit de lijst van Born2drive aan het einde van dit blog voor een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrum stoornis.

Neem je eigen verklaring mee naar de specialist en vraag deze om een aantekening op je eigen verklaring te plaatsen, wanneer je een of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoord. De specialist stuurt, met jouw toestemming, de eigen verklaring samen met het rapport van de keuring naar het CBR. Het CBR beoordeelt dan jouw rijgeschiktheid op basis van de eigen verklaring en het keuringsrapport.

CBR-examens Uitnodiging van het CBR. 

Bij geschiktheid wordt je door het CBR persoonlijk benaderd voor een rijtest. Als de rijtest positief verloopt krijgt je een schriftelijk besluit van het CBR, dat je rijg eschikt bent. Born2drive Rijopleidingen mag en kan dan het praktijkexamen voor je aanvragen.

Goed en belangrijk om te weten!!!

Het is belangrijk dat de keuring gebeurt door een specialist die onafhankelijk is en de rijbewijs eisen goed kent. De expert dient ook een gespecialiseerde kennis te hebben van ADHD of autisme spectrumstoornissen. Je kunt hierdoor alleen een specialist kiezen in Zuid- Holland, die hiervoor door het CBR is aangewezen. Deze specialisten zijn verderop vermeld.

Mag je het keuringsrapport vooraf inzien?

De specialist moet je altijd de gelegenheid bieden om het keuringsrapport vooraf in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Je kunt het verzenden van het rapport indien gewenst naar het CBR ook blokkeren. De specialist geeft dan aan het CBR door dat je gebruik hebt gemaakt van het blokkeringsrecht. Maar dit heeft wel als gevolg dat het CBR gedurende een jaar geen nieuwe Eigen verklaring van jou in behandeling neemt. Je kunt dan helaas in deze periode dan ook geen praktijkexamen doen.

Moet ik de rijbewijskeuring zelf betalen?

De rijbewijskeuring rekent je zelf af met de specialist. Het CBR heeft geen invloed op de prijs van de specialisten. De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

Rijbewijs halen?

Kom je positief door de test heen? Dan ontvang je de schriftelijke bevestiging van het CBR dat je rij geschikt bent. Pas als je deze bevestiging hebt kunt je via Born2drive Rijopleidingen een praktijkexamen aanvragen. Haal je je rijbewijs, dan kan het CBR afhankelijk van je psychiatrische toestand bepalen, dat je herkeurd moet worden, als je jouw rijbewijs gaat verlengen.

ATTENTION DEFICIT DISORDER

Rijles met ADHD & ADD

Omdat ADD tijdens het rijden aandacht stoornissen en concentratieproblemen “kan” geven, kan ADD een negatieve invloed hebben op een veilige verkeersdeelname. We zeggen duidelijk “het kan ”omdat jij met de juiste begeleiding van Born2drive tijdens de rijlessen wij ervoor willen zorgen dat ” je ook met ADD het rijbewijs wel kan halen”.

Rijlessen met ADD. Attention Deficit Disorder

ADD kan een aantal lastige eigenschappen met zich mee welke een negatieve impact hebben op de rijvaardigheid. 

Bijvoorbeeld: 

 • Aandacht stoornissen, 
 • Concentratieproblemen 
 • Slecht keuzes kunnen maken.

Helaas is uit onderzoek gebleken dat mensen met ADHD of ADD vaker verkeerovertredingen maken en of betrokken zijn bij verkeersongelukken. Gelukkig brengt juiste medicatie daar vaak verbetering in.

Rijgeschiktheid bij ADD

Voordat je examen mag gaan doen, heb je een verklaring van rijgeschiktheid nodig. Om een goed oordeel te kunnen vormen over jouw rijgeschiktheid bij ADD of ADHD, wordt naast een eigen verklaring een oordeel van een onafhankelijk medisch specialist vereist.

Deze verklaard je rijgeschikt als:

 • De aandachtsproblemen niet al te groot zijn.
 • De concentratiestoornissen niet al te groot zijn.
 • De impulsiviteitrisico’s niet te groot zijn.
 • De bijkomende risico’s zoals depressie een niet te groot probleem zijn.
 • De specialist van oordeel is dat je wel veilig aan het verkeer kan deelnemen.
 • Lees hier even de checklist risicofactoren ADD &ADHD van het CBR.

Na de goedkeuring door een onafhankelijk medisch specialist, volgt er altijd eventueel een rijtest. Deze rijtest is géén rijexamenTijdens de rijtest beoordeelt een deskundige van het CBR alleen of jouw medische situatie van invloed is op het verantwoord bedienen en besturen van de auto. Wanneer sprake is van een ADHD of ADD, wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtsgebieden:

 • Volgehouden aandacht: goed geconcentreerd blijven gedurende de gehele rijtest.
 • Gerichte aandacht: het kunnen scheiden van de belangrijke zaken van de minder belangrijke zaken.
 • Verdeelde aandacht: het verdelen van jouw aandacht tussen de bediening en de besturing van het voertuig en of het verkeer om je heen.
 • Besluitvorming: het nemen van belangrijke en weloverwogen beslissingen, zonder dat je het overige verkeer onnodig hindert of in gevaar brengt.
 • Uiteraard ben je ook met ADD geschikt om net als je vrienden autorijles bij Born2drive Rijopleidingen te mogen nemen. 

https://rijbewijsgigant.nl/wp-content/upload_folders/rijbewijsgigant.nl/2018/01/autisme-rijles-rijlessen-rijschool-700x435.jpg?v=1515618147246

Rijles ADHD & rijles met autisme of ADD

Wij weten zeker dat, mensen met ADHD, ADD of Autisme, of verwante problemen even goed kunnen zijn als iedereen om auto te rijden. Maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding van onze specialisten tijdens de rijles, is het echter ook voor jou heel goed mogelijk om toch je rijbewijs te halen! Kandidaten met autisme moeten net zo goed kunnen autorijden als iedereen. Uiteraard moeten ze ook aan dezelfde eisen voldoen bij het CBR examen. Alleen zullen de lessen, de begeleiding hierbij en de route naar het examen toe iets anders zijn.

Autisme is de algemene benaming 

Hieronder vallen onder andere Asperger en PDD- NOS. ADHD en ADD zijn stoornissen die verwant zijn aan het Autisme Spectrum. Door de verschillende vormen van het ASS (Autisme Spectrum Stoornis) heeft iedere kandidaat een andere manier van leren, die ook afhankelijk is van zijn of haar karakter, de leeftijd en de leerstijl van die persoon. Wij zijn er om de juiste begeleiding te geven, en zorgen dat iedereen zich prettig kan voelen in onze lesauto`s. Alleen door maatwerk te leveren kunnen wij de juiste persoonlijke begeleiding te verzorgen.

Bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zoals autisme, Asperger of PDD-NOS werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier dan bij andere mensen. Dit uit zich in stoornissen in de omgang en communicatie met anderen en het inlevingsvermogen. Maar bijvoorbeeld ook in problemen met plannen, flexibiliteit en het zien van de samenhang van dingen. Veel mensen met ASS hebben een bijkomende psychische stoornis, zoals depressie of angst en gebruiken hiervoor rijgevaarlijke medicijnen. Al deze zaken kunnen autorijden bemoeilijken of gevaarlijke situaties opleveren.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij ASS?

Je bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van de medisch specialist blijkt dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen en dat de problemen met planning, waarneming en eventuele depressies en angsten hier geen negatieve invloed op hebben. Voor zijn oordeel gebruikt de specialist een checklist risicofactoren van het CBR. Daarnaast moet je een eventuele rijtest met goed gevolg afleggen.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid kijken wij naar jouw Gezondheidsverklaring, informatie van een medisch specialist en naar het resultaat van een eventuele rijtest. Er is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk medisch specialist met kennis van ASS. Je wordt verwezen naar een specialist die specifiek voor het CBR-keuringen verricht. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of je aan deze eisen voldoet.

Mag mijn eigen behandelaar het rapport opmaken?

Nee, bij ASS is het nodig dat een onafhankelijk specialist het onderzoek doet en het rapport opmaakt. Er wordt namelijk een oordeel gevraagd over jouw rijgeschiktheid en termijn van geschiktheid. Volgens de regels van de artsenorganisatie mogen behandelend artsen geen verklaringen afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid.

Moet ik een rijtest doen?

De eerste keer dat iemand met ASS een aanvraag doet bij het CBR volgt er na de goedkeuring door de medisch specialist altijd een rijtest.

Waar letten we op tijdens de rijtest?

 • De rijtest is géén rijexamen. 
 • Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan jouw situatie. 
 • Bij rijtesten van het CBR ligt de nadruk in de rijtesten altijd op ‘het zien’, ‘het denken’ of ‘het doen’.
 •  Bij ASS ligt de nadruk in de rijtest op ‘het denken’.

Wanneer je een autisme spectrum stoornis heeft wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtgebieden:

 • Aandacht verdelen: we toetsen of je jouw aandacht goed kunt verdelen tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om je heen. Ook in ingewikkelde verkeerssituaties;
 • Automatisch uitvoeren van handelingen: we toetsen of je handelingen om de auto te bedienen en besturen automatisch kunt uitvoeren, zodat je jouw aandacht bij de weg en het verkeer kunt houden;
 • Voorspellen van gedrag van andere weggebruikers: je wordt getoetst of je het gedrag van andere weggebruikers goed inschat. En of je jouw eigen rijgedrag hier goed op afstemt.

Hoe zit het dan met medicijngebruik?

Psychostimulantia zoals methylfenidaat, dexamfetamine en modafinil zijn niet toegestaan bij ASS. Gebuikt je nog andere medicijnen? Kijk dan op rijveiligmetmedicijnen.nl om te zien of die een probleem zijn om te rijden (categorie III).

Hoe kan ik rijden met ADHD of ADD?

Autorijden met ADHD of ADD

Mensen met ADHD of ADD kunnen meestal prima veilig autorijden. Zeker als zij er medicijnen voor gebruiken. Toch kan autorijden soms lastiger zijn. Omdat mensen met ADHD of ADD in meer of mindere mate last hebben van aandachts- en concentratieproblemen of impulsiviteit. Daarom zijn er regels over rijexamen doen en autorijden met ADHD of ADD.

Hoe zit het met mijn rijbewijs?

Kan ik autorijden met ADHD of ADD?

Mensen met ADHD of ADD hebben in meer of mindere mate last van aandachts- en concentratieproblemen. Daardoor kan autorijden soms lastiger zijn. Het is daarom belangrijk dat je jouw symptomen herkent en deze onder controle houdt om veilig te kunnen rijden. Als het niet goed voelt om te rijden, raden wij je aan om in gesprek te gaan met jouw arts.

Wat zijn de risico’s van rijden met ADHD of ADD?

In het verkeer is het belangrijk alert te zijn en de juiste beslissingen te nemen. Voor sommigen mensen met ADHD of ADD is dit lastiger. Ook kan impulsief gedrag veilig autorijden negatief beïnvloeden. Wanneer personen met ADHD of ADD ook andere gezondheidsproblemen hebben of verschillende medicijnen slikken, kan dit gevaarlijke situaties opleveren in het verkeer. Met adhd en ADD medicijnen zie https://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/ verminder je de symptomen, waardoor je beter functioneert in het verkeer.

De risico’s voor rijden met ADHD of ADD zijn voor iedereen anders. Als je je symptomen niet kunt verminderen met bijvoorbeeld medicijnen of therapie, kan dit voor onveilige situaties zorgen. Ook wanneer je start met medicijnen, de dosis verandert of je andere medicijnen krijgt, is het verstandig om pas te gaan rijden wanneer je gewend bent aan deze medicijnen. Sommige mensen met ADHD of ADD hebben ook last van andere gezondheidsproblemen, zoals een depressie of een angststoornis. Daarnaast komt ook misbruik van alcohol en of drugs vaker voor. Dit zorgt ervoor, dat mensen met ADHD of ADD meer risico lopen als zij de weg op gaan.

Specialisten in Zuid-Holland (bron CBR.nl 2020)

Den Haag

Dhr. V.M. Artist – € 190,- 

Telefoon: 070 363 44 54

Afspraken bij voorkeur op de donderdag; tussen 10 en 12 uur en tussen 18 en 21 uur. In overleg eventueel op de woensdag of vrijdag.

Beeklaan 339 

2562 AJ Den Haag 

Email:  

Den Haag

Rijbewijsbelang.nl – € 222,42 exclusief BTW

Telefoon: 088 600 31 00
Bel ons direct voor het inplannen van een afspraak
Beschikbaarheid op korte termijn (uitgezonderd bij grote drukte)
Keuringen ook in de avonduren en op zaterdagen
Landelijke organisatie met jarenlange ervaring www.rijbewijsbelang.nl
Urine onderzoek op locatie mogelijk.
Let op: op hele korte termijn geldt voor nieuwe afspraken beperkte beschikbaarheid.

Rotterdam 

Bureau Rijbewijskeuringen – € 269,12 inclusief BTW 

Telefoon: 070 311 52 46
U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week een afspraak maken via ons afsprakenbureau Wij hebben korte wachtlijsten 

Boxbergenstraat 11 

3077 JS Rotterdam

www.bureaurijbewijskeuringen.nl

Rijbewijsbelang.nl – € 222,42 exclusief BTW

Telefoon: 088 600 31 00
Bel ons direct voor het inplannen van een afspraak
Beschikbaarheid op korte termijn (uitgezonderd bij grote drukte)
Keuringen ook in de avonduren en op zaterdagen
Landelijke organisatie met jarenlange ervaring
www.rijbewijsbelang.nl
Urine onderzoek op locatie mogelijk.
Let op: op hele korte termijn geldt voor nieuwe afspraken beperkte beschikbaarheid.

Dhr. R.D. Barbier, Barbier Medical Services – Gehele keuring maximaal € 120,-

Telefoon: 085 489 05 86 

Afspraak binnen 1 week. Keuringen op avonden en weekenden. Keuring overdag door de week mogelijk in overleg. 

Electroweg 11 

3051 NB Rotterdam 

www.goedkopekeuringen.nl

010 keuringen, Dhr. Drs. R Haans, Psychiater – Videokeuring mogelijk en keuring altijd met forse korting.

Maak eenvoudig online een afspraak op www.010keuringen.nl of bellen met ons secretariaat op telefoonnummer: 0168 47 92 50. Het secretariaat is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.00 uur tot 18.00 uur.
De praktijk is gevestigd op de
’s Gravendijkwal 66
Rotterdam

Meer informatie over de tarieven en de keuring op www.010keuringen.nl

Loomans Rapportages Dhr. Drs. M.M. Loomans, Psychiater – 165 euro exclusief btw. Geen wachttijd en snelle afronding.

Het onderzoek vindt in principe in de avonduren plaats. Via ons secretariaat kunt u een afspraak laten inplannen op telefoonnummer: 010 753 22 41. De bereikbaarheid is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. De praktijk is centraal gelegen op de Claes de Vrieselaan 103 te Rotterdam. Bij alcohol – en drugsonderzoek zijn er extra kosten in verband met het noodzakelijke laboratoriumonderzoek. 

Ros Rijbewijskeuringen Keuringen vanaf € 150,00 inclusief B.T.W.

Afspraak maken via of via 06 52 357 593, na 17:00 bereikbaar. 

Elektroweg 11

3051 NB Rotterdam 

Ook kan ik spoedkeuringen verrichten binnen 2 weken. Evt. voicemail inspreken met achterlaten gegevens. U wordt dezelfde dag teruggebeld.

Praktijk de Waterman, dhr drs. A. van Galen, 

Afspraak graag via de mail maken: of telefonisch
via 06 22 69 27 17 (bij voorkeur tussen 17.00 en 18.00 bellen) 

Keuringen volgens NZA tarief met hoge korting.
Keuring vanaf 180 euro inclusief btw (bv. enkelvoudige ADHD of ASS keuring).

Keuring wordt deskundig en snel verwerkt en er is geen wachtlijst.

Leermos 33 

3069 AM Rotterdam 

Van der Vlugt Rapportages Dhr. Dr. J.J.B. van der Vlugt, Psychiater – 165 euro exclusief btw. Geen wachttijd en snelle afronding.

Het onderzoek vindt in principe in de avonduren plaats. Via ons secretariaat kunt u een afspraak laten inplannen op telefoonnummer: 010 753 22 41. De bereikbaarheid is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. De praktijk is centraal gelegen op de Claes de Vrieselaan 103 te Rotterdam. Bij alcohol – en drugsonderzoek zijn er extra kosten in verband met het noodzakelijke laboratoriumonderzoek.

Vlaardingen 

Mevr. S. Karimi Vlaardingen

Karel de Grotelaan 143

3132 JS Vlaardingen

afspraak maken via

Zwijndrecht

Dhr. R.D. Barbier, Barbier Medical Services – € 120,00

Keuring overdag door de week mogelijk in overleg.

Zwaluwstraat 1

3334 XN Zwijndrecht

www.goedkopekeuringen.nl

Andere blogs van Born2drive